Bijzondere bijstand 
Bijzondere bijstand is gericht op dringende en noodzakelijke kosten die niet op een andere manier betaald kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor bewindvoering, rechtsbijstand etc. Klik hier voor een aanmeldformulier als je een uitkering hebt. Heb je geen uitkering, klik dan hier om bijzondere bijstand aan te vragen.

Collectieve aanvullende verzekering
Goedkoper uit zijn met je zorgverzekering? Dat kan door gebruik te maken van de collectieve aanvullende zorgverzekering. Kijk voor meer informatie op deze pagina

Individuele inkomenstoeslag
Deze toeslag is bedoeld voor mensen die 3 jaar achtereenvolgend op bijstandsniveau leven en waarbij er geen sprake is van inkomensverbetering.  De individuele inkomenstoeslag is een vrij besteedbare eenmalige uitkering (voor bijv. aanschaf van wasmachine) die iedere 12 maanden opnieuw kan worden  aangevraagd.  Bij de aanvraag wordt gekeken naar inkomen en vermogen van de afgelopen 36 maanden en het vooruitzicht voor het volgende jaar. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Individuele studietoeslag
Voor studenten met een beperking is het vaak niet mogelijk een bijbaantje te hebben, waarmee studiekosten worden bekostigd. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Hiermee wordt er een steuntje in de rug gegeven om toch een opleiding te doen. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Kledingbank
Kledingbank Laarbeek wil inwoners die financieel in moeilijkheden verkeren ondersteuning bieden door kosteloos kleding te verstrekken. Voor een doorverwijzing kunt u terecht bij GGD, Levgroep, Stichting Leergeld, Schuldsanering, Huisarts, Stichting Vierbinden (dorpsondersteuners en vluchtelingenwerk) of Stichting ORO, MEE, Senzer en de pastor.

Kortingsregeling maaltijden / sociale alarmering
Voor ouderen die alleen AOW en een beperkt pensioen hebben is het mogelijk om korting aan te vragen voor maaltijden aan huis en sociale alarmering. Neem hiervoor contact op met Marie-Louise Wijnen van stichting Vierbinden via 06-22566778 of (0492) 328800.

Kwijtschelding rioolheffing en afvalstoffenheffing
Kunt u uw aanslagbiljet gemeente- en/of waterschapsbelasting niet betalen? Als u een inkomen op bijstandsniveau of lager heeft, kunt u voor kwijtschelding in aanmerking komen.Klik hier voor meer informatie en voorwaarden. Het aanvraagformulier kunt u hier vinden.

Super sociaal
De rijdende Super Sociaal is een SRV-bus waarin mensen uit Laarbeek die (tijdelijk) aantoonbaar te weinig inkomsten hebben om voldoende dagelijkse boodschappen te doen 1 keer per week boodschappen kunnen doen. Door middel van een inkomenstoetsing wordt bepaald of men in aanmerking komt om bij Super Sociaal te winkelen en hoe hoog de korting is. Klik hier voor meer informatie.

Stichting leergeld
Als ouders of verzorgers over onvoldoende financiële middelen beschikken biedt st. Leergeld kinderen kansen om deel te nemen aan school- en vrijetijdsactiviteiten, zoals sport, muziek-, zwemles of deelname aan schoolreisjes of schoolkamp. Ook kunnen zij zorgen voor een tweedehands fiets of laptop. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Welzijnsbijdrage
De welzijnsbijdrage is bedoeld voor inwoners van Laarbeek die zelf niet voldoende inkomsten hebben om gebruik te maken van recreatieve en sportieve activiteiten. Deze personen ontvangen van de Peelgemeenten een brief hierover. Hulp bij aanvragen is mogelijk via teams Zorg & Welzijn: 0492 - 469 700