De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) maakt onderscheid tussen individuele begeleiding (bij het wonen) en groepsbegeleiding (voor dagbesteding).

Met individuele WMO begeleiding wordt de ondersteuning bedoeld die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. De ondersteuning in de vorm van begeleid wonen kan nodig zijn op allerlei gebieden, zoals bijvoorbeeld:

- bij het organiseren van het huishouden
- het bijhouden van de financiën
- het invoeren en handhaven van een dagritme
- het leren nemen van belangrijke beslissingen
- persoonlijke verzorging

Met groepsbegeleiding wordt de ondersteuning bedoeld die zorgt voor een fijne, zinvolle dagbesteding voor mensen van alle leeftijden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan kinderopvang, een zorgboerderij, activiteitencentrum of dagverzorging.


     

Voorwaarden

De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft.
Bij het onderzoek wordt gekeken naar uw behoeften en voorkeuren.
De gemeente bekijkt eerst wat u zelf nog kan en of andere mensen uit uw sociale netwerk u eventueel kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente  over welke financiële middelen u zelf beschikt en of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van uw (financiële) situatie.

Aanvragen

Informatie en aanvragen: Gemeente Laarbeek, 0492-469700

Meer informatie

Voor algemene informatie over WMO - begeleiding: Website Regelhulp